गुरुवार, १२ जानेवारी, २०१७

व्यर्थ धावाधाव झाली पण खरोखर

व्यर्थ धावाधाव झाली पण खरोखर
जीवना नाराज मी नाही तुझ्यावर
मी किती कोठे दडू पाहुन तुम्हाला
आठवांनो घाव घाला.. या...! मनावर
तू नको घालूस फुंकर, ऐक वा-या
या निखा-याला पुन्हा येईल गहिवर
फेरफटका मारण्याचे टाळते मी
आठवांची वाट झाली खूप खडतर
आपले नाते सुगंधी राहिले ना
पण तरी सजवू फुलांनी आपुले घर
मन पुन्हा गर्भार झालेले व्यथेने
वेदना पुरवेल डोहाळे परस्पर
फक्त डोळ्यांनीच केले बोलणे अन्
मौन समजावून गेले कोरडा स्वर
शोधसी 'प्राजू' खुणांतूनी कुणाला
सांग निर्माल्यात का भेटेल ईश्वर?
- प्राजू

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape