गुरुवार, १२ जानेवारी, २०१७

शांत राहू नको सांग तू

शांत राहू नको सांग तू
पाहिजे तर जरा भांड तू
मी दिवस रूक्ष कंटाळला
शांत अन् सोवळी सांज तू
मी व्यथांचीच गर्दी जुनी
अन सुखाची नवी रांग तू
उत्तरे जर हवी नेमकी
प्रश्नही नेमका मांड तू
सूर भजनातला तीव्र मी
साधते सम अशी झांज तू
भव्य अंगण मनाचे खुले
हो बकुळ ! ये जरा .. सांड तू
स्वैर मोकाट माझ्या मना
दावणीला तुझ्या बांध तू
राहिले यायचे कैकदा
आज येईन मी थांब तू
- प्राजू

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape