मंगळवार, १२ जून, २०१२

तुझी निराळीच तर्‍हा..


तुझ्या डोळ्यातल्या रानी, लागे चकवा गहीरा
जीव रानभरी झाला, नाही नजरेस थारा
काय बोलसी -पाहसी, माझा प्रयास अपुरा, 
नजरेने बोलण्याची , तुझी निराळीच तर्‍हा

झाले संमोहन असे, जीव तुझ्यातच फ़से
प्राण पाखरू अधीरे, त्यास पर्यायच नसे
सांग आवरावा कसा, तुझ्या मिठीचा पसारा
मला कवेत घेण्याची, तुझी निराळीच तर्‍हा

तुझा कोसळच असा, सांडे सुगंधाचा पसा
माझ्या मातीवर तप्त, तुझ्या अधरांचा ठसा
माझा भिजला प्राजक्त, तुझा नशिला मोगरा
माझ्यासवे गंधण्याची, तुझी निराळीच तर्‍हा

ओल्या श्वासांना श्वासाचे, आणि ओठांना ओठाचे
भिडे झपाटलेपण, वेड्या सागरलाटांचे
खळाळतो रोमरोमी, धुंद प्रणयाचा झराहाय!
आवेगाची सख्या, तुझी निराळीच तर्‍हा

रात उधाणली सारी, लाल खुणा ओठावरी
असे बेभान वादळ, शमे हळूवार उरी
बहरुनी लाजलेला, हाती झाकते चेहरा
माझ्याकडे पाहण्याची, तुझी निराळीच तर्‍हा

-प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape