रविवार, १४ ऑगस्ट, २०११

हृदय वेदनांचा सदा भार वाही..

हृदय वेदनांचा सदा भार वाही
तरी आत सलते, तसे फ़ार नाही

जरासे हवे लाज झाकावयाला
नको भरजरी वस्त्र जरतार काही

भल्या मोठमोठ्या किती लांब गप्पा
तुझ्या बोलण्याला मुळी धार नाही

नको जाच मजला, सुरांचा, लयींचा
तसे गायला मी, कलाकार नाही!!

जरी पाहसी रोज चोरून मजला
तरी स्पष्ट दिधला तू होकार नाही

कधी ढग कधी खग, कधी हा कधी तो
मनाच्याच रेषा!! न आकार काही

किती वेगळे जन्म 'तू' घेतलेले
कलियुगात का घेत अवतार नाही ??


- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape