रविवार, ३१ जुलै, २०११

तसे फ़ार नाही, तरी दु:ख सलते

तसे फ़ार नाही, तरी दु:ख सलते
पुन्हा पापण्याशी जरा ओल येते

किती दाटले मेघ येथे तरीही
झरेना कुठे थेंब ना अन सरीही
ऋतू कोणता हे मलाही न कळते
कधी पापण्याशी जरा ओल येते

उगा हासते ही, व्यथा अंतरीची
कशी वेदना पेट घेते मनीची
मुखी हास्य हुकुमी, प्रयत्नी विलसते
तरी पापण्याशी जरा ओल येते

क्षणांचे इशारे, कधी ना समजले
हळूवार हातातुनी क्षण निसटले
तसे फ़ार नाही, पहा.. मीच म्हणते
कुठे पापण्याशी जरा ओल येते?

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape