सोमवार, ८ सप्टेंबर, २००८

अपेक्षाभंग..

गीत जुने गाताना, उर दाटून गेला
रागच छेडलेला गळा घोटून गेला...

वेल जुईची बहरली उद्यानी मनीच्या
तिजला तणासवे माळीच उपटून गेला..

नित्य घेत होते मी श्वास जीण्यापायी
कळले कधी न हा जीव घुसमटून गेला..

पाय रोवला होता मी ज्या खडकावरी
आधार तोच माझा कसा सुटून गेला..

थोडा प्रकाश दे.. एकदा म्हणून गेले
राख करूनी माझी वणवा पेटून गेला..

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape