शुक्रवार, ९ सप्टेंबर, २०११

पान पलटूनी पुढे जाऊ अता चल

पान पलटूनी पुढे जाऊ अता चल
घुटमळूनी तू नको राहू अता चल

बालपण निर्व्याज या पानी विसावे
सारखा वळुनी नको पाहू, अता चल

कितिक रेघोट्याच दिसती मारलेल्या
त्या चुका होत्या! नको मोजू, अता चल

पान भिजलेले जरासे फ़ाटलेले
जाउदे! त्याला नको जोडू अता चल

डाग पडला नेमका मधल्याच पानी
खरवडूनी त्या नको फ़ाडू, अता चला

ठाव ना निखळून गेली कितिक पाने
जी जवळ उरलीत, सांभाळू अता चल

'जायचे आहे पुढे!' आपण ठरवले
मागली पाने नको चाळू, अता चल

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape