गुरुवार, २६ नोव्हेंबर, २००९

ऐक धरित्रे..!!

ऐक धरित्रे, तव उदरातील
गर्भांकुर ते नवे नव्हाळे
उमलून येता अंगांगावरी
बाहू तुझे गं लेकुरवाळे

ग्रीष्माचा गं अफ़ाट वणवा
थोडेसे तू सोस उन्हाळे
तुझ्याच साठी घेऊन येईन
मेघ अनोखे निळे सावळे

सचैल घालेन स्नान तुजला
बहरून येशिल राजस बाळे !
लेऊन घेशील साज आगळा
माणिक, पाचू, मोती पोवळे

तृप्त होऊनी, गीत तुझे मग
कडेकपारीतूनी झुळझुळे
इंद्रधनूच्या झुल्यावरी गं
घेशिल हलके तू हिंदोळे

आज लेऊनी घे गं तूही
सुर्याचे हे लखलख वाळे
उद्या पुन्हा मी बरसत येईन
पुरवेन आणिक तुझे डोहाळे

- प्राजु

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape